ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΗ ΟΔΒΕ

 

Παρακαλούνται όλοι οι Σύνδεσμοι μέλη μας όπως μέχρι και την Παρασκευή 31η Μαΐου, αποστείλουν τις ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, πλήρως συμπληρωμένη σε ένα αντίγραφο (το αντίστοιχο έντυπο δηλώσεων επισυνάπτεται) καθώς και τις Προτάσεις τους για την Αξιολόγηση των Διαιτητών του Συνδέσμου των ανά κατηγορία.

Η παραπάνω ημερομηνία θα είναι η τελική, χωρίς καμία παράταση, γιατί θα πρέπει να διαμορφωθούν οι πίνακες των υπόχρεων διαιτητών για τις προαγωγικές εξετάσεις της 15 ης Ιουνίου 2024.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προτεινόμενου πίνακα αξιολόγησης των μελών του Συνδέσμου σας, εάν αντιπαραβαλλόμενου με τα στοιχεία του αρχείου μας δεν συμφωνούν.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού της ΟΔΒΕ για τις δηλώσεις των εν ενεργεία και μη διαιτητών, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω :

Α.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ &ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Για κάθε υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών, παρατηρητών μελών σας :

  1. Καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο διαιτητής, παρατηρητής όπως φαίνεται στην παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου και η οποία εισπράττεται με ευθύνη του Συνδέσμου σας με την υποβολή της δήλωσης από τον διαιτητή και κατατίθεται στον λογαριασμό που διατηρεί η ΟΔΒΕ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η σχετική δήλωση.
  2. Υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
  3. Μία φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, για την έκδοση ψηφιακής ταυτότητας διαιτητή.

 

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας ΔΕΝ καταβάλλεται κανένα χρηματικό ποσόν και δεν υποβάλλονται Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και ιατρική βεβαίωση.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το παράβολο υπέρ ΟΔΒΕ , για κάθε υποβαλλόμενη δήλωση προσφοράς υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 21 β καταστατικού ΟΔΒΕ ,διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Όλοι οι αξιολογημένοι Διαιτητές σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης της αγωνιστικής περιόδου (2023-2024), 25€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο διαιτητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ. την περίοδο 2023-2024.
  2. Οι μη αξιολογημένοι διαιτητές, 15€.
  3. Σημειωτές – Επόπτες του πίνακα Εποπτών Α1Ανδρών και Α1 Γυναικών καθώς και σημειωτές των άλλων Ε.Κ. ,15€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο διαιτητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ. την περίοδο 2023-2024.
  4. Παρατηρητές διαιτησίας όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων, 15€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο παρατηρητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ. την περίοδο 2023-2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν θα γίνεται καμία δήλωση δεκτή, εφόσον υπάρχουν οφειλές από δηλώσεις ενεργείας προηγούμενων ετών.

 

Preview attachment ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.docx